MẶT BẰNG
CĂN HỘ • DIỆN TÍCH THEO TIM TƯỜNG: 63.00M2

  DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 57.39M2 • DIỆN TÍCH THEO TIM TƯỜNG: 98.79M2

  DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 90.98M2 • DIỆN TÍCH THEO TIM TƯỜNG: 113.39M2

  DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 104.93M2 • DIỆN TÍCH THEO TIM TƯỜNG: 58.43M2

  DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 54.95M2 • DIỆN TÍCH THEO TIM TƯỜNG: 88.59M2

  DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 81.06M2 • DIỆN TÍCH THEO TIM TƯỜNG: 71.38M2

  DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 65.00M2 • DIỆN TÍCH THEO TIM TƯỜNG: 70.37M2

  DIỆN TÍCH THÔNG THỦY: 65.82M2